top of page

שירותים סביבתיים

סיוע במילוי דרישות רגולטוריות

ניהול חומרים מסוכנים

ביצוע סקרים סביבתיים

מיקור חוץ לניהול תחום הסביבה

הכנה והטמעה של נהלים למתקנים ותהליכים בארגון 

הדרכות, קורסים וימי עיון

הכנת דיווח גזי חממה

לוגו דעת'חוק ירוק.png

מבדקי אכיפה ובדיקת עמידה בדרישות רגולציה

פתרונות לבעיות סביבתיות
ואיתור ספקים נכונים

הערכת סיכונים סביבתיים

ביצוע מבדקים סביבתיים

bottom of page