top of page

שירותי תקינה ורגולציה

סיוע בסגירת פערים
מול דרישות החוק

ביצוע מבדקי אכיפה לעמידה בדרישות רגולציה

סיוע בתחזוקת
התקנים הניהוליים

סיוע בקבלת אישורים רגולטוריים

רשיון עסק, היתר רעלים, כיבוי אש וכד'

הדרכות, קורסים וימי עיון

ליווי בתהליך הסמכה עד קבלת התעודה לתקנים ניהוליים

bottom of page