שירותי תקינה ורגולציה

סיוע בסגירת פערים
מול דרישות החוק

ביצוע מבדקי אכיפה לעמידה בדרישות רגולציה

סיוע בתחזוקת
התקנים הניהוליים

סיוע בקבלת אישורים רגולטוריים

רשיון עסק, היתר רעלים, כיבוי אש וכד'

הדרכות, קורסים וימי עיון

ליווי בתהליך הסמכה עד קבלת התעודה לתקנים ניהוליים